Algemene
voorwaarden


Werkingssfeer

Alle betrekkingen tussen LSP en haar Partner zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Definities

“LSP”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Leaseservice Partner B.V., gevestigd te Melkrijder 15, 3861SG Nijkerk, KvK nummer 80946178.
“Partner”: een op het LSP Partnernetwerk aangesloten rechtspersoon of eenmanszaak, welke voor eigen rekening en risico een onderneming drijft.
“LSP Partnernetwerk”: Een door LSP opgesteld samenwerkingsmodel met onafhankelijke partners om zo een landelijk netwerk te creëren voor onderhoud en reparatie van leasevoertuigen.
“Overeenkomst”: de tussen Partner en LSP overeengekomen en geldende samenwerkingsovereenkomst.

Dienstverlening

 • LSP zal bij de uitvoering van werkzaamheden voor de Partner de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de Partner rekening houden.
 • LSP verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen. Op LSP rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Inschakeling van derden

LSP is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. LSP is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Wijziging in de bevoegdheid van de Partner

Wijziging in de bevoegdheid van de Partner of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover LSP eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Reclames

 • Reclames betreffende de door LSP in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door de Partner te zijn ingediend bij LSP, bij gebreke waarvan de Partner geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.
 • Reclames ter zake de kwaliteit van de door LSP verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de werkzaamheden geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
 • De datum van ontvangst van de reclame bij LSP is geldend voor de reclametermijn.
 • Reclames geven aan de Partner geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

Betalingstermijn en verzuim

Ingeval de Partner de door LSP verzonden factuur niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de Partner in verzuim. De Partner die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan Partner een rente verschuldigd van één procent per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één maand geldt).

Opschortingsrecht

 • In geval de Partner ten opzichte van LSP in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de Partner het verzuim heeft hersteld.
 • Partner is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

Verminderde kredietwaardigheid van de Partner

Mocht LSP tijdens de looptijd van tussen de Partner en LSP gesloten Overeenkomst aanwijzingen ontvangen omtrent – gezien de omvang van de gesloten Overeenkomst – onvoldoende kredietwaardigheid zijdens de Partner, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de Partner tot betaling van de reeds door LSP verrichte werkzaamheden.

Ontbinding Overeenkomst

LSP heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden zoals overeengekomen in de tussen Partijen overeengekomen Overeenkomst.

Verplichtingen Partner

 • Partner is verplicht alle voor de door LSP te verrichten werkzaamheden en derhalve voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens aan LSP te verstrekken.
 • Partner garandeert dat alle door haar verstrekte informatie juist en volledig en actueel is.
 • Partner vrijwaart LSP tegen alle aanspraken van derden jegens LSP ten gevolge van het niet volledig zijn van dan wel niet correct zijn van de door haar verstrekte dan wel niet verstrekte gegevens.
 • LSP heeft het recht de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Partner aan de in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden verplichtingen heeft voldaan.
 • Partner geeft toestemming aan LSP om de door hem verstrekte gegevens te delen met partijen noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

 • LSP geeft geen garanties met betrekking tot het realiseren van tussen Partner en LSP overeengekomen doelstellingen.
 • LSP is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leidinggevende(n).
 • LSP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
 • De aansprakelijkheid van LSP is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
 • Voor schade, waarvoor de door LSP afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het totaal van de door Partner verschuldigde maandelijkse abonnementskosten van het afgelopen jaar.
 • Partner vrijwaart LSP voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

Overmacht

 • Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • Indien nakoming geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is en niet binnen een redelijke termijn mogelijk zal worden, hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Electronische communicatie

 • Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen partijen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 • Partner en LSP zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Zowel Partner als LSP zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van deze risico’s.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle verhoudingen tussen LSP en de Partner zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
 • Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Afwijkende bedingen

Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Bij tegenstrijdigheden tussen hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen tussen Partijen in de Overeenkomst is overeengekomen.